FYSIOTERAPIA

Fysioterapia on lääkinnällinen kuntoutusmuoto, jonka avulla pyritään liikkumis- ja toimintakyvyn kehittämiseen ja/tai ylläpitämiseen. Harjoittelu ja oppiminen ovat olennainen osa fysioterapiaa ja ne perustuvat arviointiin, tutkimiseen ja suunnitteluun sekä kuntoutujan, perheen ja toimintaympäristön ohjaukseen. Fysioterapia voidaan toteuttaa osittain tai kokonaan etäterapiana. Fysioterapeutti on liikkumisen apuvälineiden asiantuntija. Asiakkaani ovat kaiken ikäisiä, lapsia, nuoria ja aikuisia.

Kuntoutus perustuu terapeutin, asiakkaan ja lähiyhteisön väliseen avoimeen ja luottamukselliseen yhteistyöhön. Fysioterapeutit ovat Valviran laillistamia terveydenhuollon ammattilaisia.

Olen erikoistunut suun ja kasvojen alueen ja syömisen terapiaan (oraalimotorinen kuntoutus) sekä lasten ja nuorten fysioterapiaan, psykofyysiseen fysioterapiaan, lymfaterapiaan ja äitiysfysioterapiaan.

LASTEN FYSIOTERAPIA

Lasten fysioterapia on vaativa fysioterapian osa-alue, joka edellyttää laaja-alaista asiantuntemusta. On tunnettava lapsen normaali psykomotorinen kehitys ja sen muutokset eri ikäkausina, vamman/sairauden aiheuttamat vaikutukset liikuntaelimistöön sekä asento- ja liikemalleihin. Lasten fysioterapia perustuu mm. fysiatriaan, neurologiaan, ortopediaan, neurofysiologiaan ja pedagogiikkaan. Lähestymistapojani ovat esimerkiksi: Bobath NDT-konsepti (Neuro Developmental Treatment), Psykomotorinen lähestymistapa, BBAT Psykofyysinen fysioterapia, VODDER lymfaterapia, manuaalinen terapia.

Lähestymistapojen ja käytettävien menetelmien valintaan vaikuttavat lähettävän tahon asettamat tavoitteet, sekä lapsen henkilökohtaiset tarpeet ja perheen voimavarat. Näiden pohjalta valitaan lapsen kuntoutukseen sopivin yhdistelmä keinoja, jotka voivat olla normaalien asento- ja liikemallien sensomotoristen kokemusten antamista, manuaalista terapiaa, harjoittelua, kasvun tukemista sekä ohjausta -vaihtelevin painotuksin.
Työskentelen yhteistyössä perheen, asiakasta tutkivan, hoitavan ja lähettävän tahon, päiväkodin ja koulun sekä muiden kuntoutukseen osallistuvien kanssa. Lasten ja nuorten fysioterapia voidaan toteuttaa osittain tai kokonaan etäterapiana.

VAHVUUTENI

Minulla on laaja kokemus, koulutus ja osaaminen kuntoutuksesta. Myös  erityisosaamista liikunta- ja monivammaisten, kehityshäiriöisten, ortopedisten ja hengityselinsairaiden lasten sekä vauvojen terapiasta. Olen erikoistunut suun ja kasvojen alueen ja syömisen terapiaan. Käytän laaja-alaisesti eri lähestymistapoja. Yksi niistä on OPT- Oral Placement Therapy. Hanna Vitikka Ky:ssä toimivat Euroopan ensimmäiset OPT tason 4 fysioterapeutit.

FYSIOTERAPIAN LÄHESTYMISTAVAT

Lähestymistapojen ja käytettävien menetelmien valintaan vaikuttavat kuntoutujan, lapsen ja perheen henkilökohtaiset tarpeet, lähettävän tahon asettamat tavoitteet ja fysioterapeuttien saama erityiskoulutus.

Toteutan terapiaa mm. NDT, Bobath konseptin mukaisesti huomioiden asiakkaan iän, diagnoosin ja kehitystason. Käytän myös Psykomotorista lähestymistapaa tai BBAT Psykofyysistä fysioterapia menetelmää, Oraalimotoriikassa käytän Oral Placement Therapy, Castillo Morales, Beckman Oral Motor Protocol lähestymistapaa, S.O.S menetelmää. Teen myös VODDER lymfaterapiaa. Työskentelen manuaalisesti ja annan kotona tehtäviä harjoitteita. Olen Faskia manipullaatio ® Stecco tason II terapeutti.

Lasten fysioterapia toteutuu tavoitteellisesti leikki- ja toimintatilanteissa lapsen luonnollisessa ympäristössä. (Vastaanotolla, etäterapiana, päiväkoti,- koulu-, ja kotikäynteinä)

Fysioterapian edetessä terapian tavoitteet ja menetelmät muuttuvat lapsen edistymisen mukaisesti. Työskentelen lasta havainnoiden ja käsin ohjaamalla tiiviissä vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. Käytän tarvittaessa puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä (AAC).

Terapian tuloksellisuuden kannalta perheen ja lähiympäristön ohjaaminen on tärkeää ja oleellinen osa koko fysioterapiaprosessia.

Fysioterapian toteutuksessa käytän erilaisia menetelmiä soveltaen niitä terapian tavoitteiden mukaisesti:

!. Arviointipalvelut

 • Pienten vauvojen, leikki- ja kouluikäisten lasten arviointi perustuu vapaan ja ohjatun liikkumisen ja toiminnan havainnointiin sekä analysointiin.
 • Tutkimustilanteessa huomioin erityisesti:
  motoriset taidot suhteessa ikä- /kehitystasoon
 • lapsen käyttämät asento- ja liikemallit
 • lihasjänteys ja -voima
 • liikelaajuudet ja -rajoitukset
 • aistitiedon käyttö (mm. tunto, näkö, kuulo)

Havainnoinnin tukena käytän mittauksia, testejä ja/tai niiden osia, tarvittaessa videointia ja/tai valokuvausta. Lisäksi hyödynnän vanhemmilta ja lähiympäristöltä saatua taustatietoa.

 • Fysioterapeutin kertaluonteinen arvio ja lyhyt yhteenveto suosituksineen
 • Fysioterapeuttinen tutkimus: tarpeen mukaan 1-3 lapsen tutkimuskertaa sekä vanhempien tapaamiset. Tutkimukseen sisältyy lausunto sekä tarvittaessa kirjalliset ohjeet.
 • Päiväkoti-, koulu- ja puhelinkonsultaatiot sovitaan erikseen.

2. Kuntoutuspalvelut

 • Yksilöterapia: jatkuvaluonteinen; jaksottainen, ohjauksellinen
 • Ryhmäterapia: fysioterapiaryhmä
 • Valmius moniammatilliseen yhteisterapiaan toiminta- tai puheterapeutin kanssa
 • Kasvojen-, kaulan- ja suunalueenn nielemisen ja syömisen kuntoutus:
 • Oraalimotorisia, suun ja kasvojenalueen lihastoiminnan häiriöitä ja kiputiloja esiintyy erityisesti neurologisten sairauksien yhteydessä. Oraalimotoriikan ongelmat voivat haitata hengitysfunktiota, ravinnon saantia, nielemistä tai kommunikaatiota.

3. Asiantuntijapalvelut

 • Koulutus
 • Ohjaus- ja neuvontapalvelut
 • Konsultaatio esim. kollegoille, muille ammattiryhmille, päiväkodeille, kouluille yhdistyksille, urheiluseuroille
 • Apuvälinearvio ja apuvälineiden käytönohjaus
 • Opiskelijoiden ohjaus

FYSIOTERAPIAPALVELUT

 • NDT,Bobath – terapia
 • Faskia manipulaatio ® Stecco
 • LHT, Lääkinnällinen Harjoitus Terapia
 • Orofakiaalinen regulaatio terapia, Castillo Morales
 • OPT Oral Placement Therapy
 • Oral Myofunctional Therapy
 • Beckman Oral Motor protocol
 • Psykofyysinen fysioterapia
 • Lymfaterapia
 • S.O.S menetelmä
 • Vesiterapia
 • Manuaalinen terapia
 • Sähköterapia
 • Vibraatioterapia
 • Terminen terapia
 • Kinesioteippaus